Shri Mahishasura Mardini Stotram

ॐ ।। श्री महिषासुर मर्दिनि स्तोत्रम् ।। ॐ

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्व-विनोदिनि नन्दनुते
गिरिवर विन्ध्य-शिरोऽधि-निवासिनि विष्णु-विलासिनि जिष्णुनुते |
भगवति हे शितिकण्ठ-कुटुम्बिणि भूरिकुटुम्बिणि भूरिकृते
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 1 ‖

सुरवर-हर्षिणि दुर्धर-धर्षिणि दुर्मुख-मर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवन-पोषिणि शङ्कर-तोषिणि कल्मष-मोषिणि घोषरते |
दनुज-निरोषिणि दितिसुत-रोषिणि दुर्मद-शोषिणि सिन्धुसुते
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 2 ‖

अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्बवन-प्रियवासिनि हासरते
शिखरि-शिरोमणि तुङ-हिमालय-शृङ्गनिजालय-मध्यगते |
मधुमधुरे मधु-कैतभ-गञ्जिनि कैतभ-भञ्जिनि रासरते
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 3 ‖

अयि शतखण्ड-विखण्डित-रुण्ड-वितुण्डित-शुण्ड-गजाधिपते
रिपु-गज-गण्ड-विदारण-चण्डपराक्रम-शौण्ड-मृगाधिपते |
निज-भुजदण्ड-निपाटित-चण्ड-निपाटित-मुण्ड-भटाधिपते
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 4 ‖

अयि रणदुर्मद-शत्रु-वधोदित-दुर्धर-निर्जर-शक्ति-भृते
चतुर-विचार-धुरीण-महाशय-दूत-कृत-प्रमथाधिपते |
दुरित-दुरीह-दुराशय-दुर्मति-दानव-दूत-कृतान्तमते
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 5 ‖

अयि निज हुङ्कृतिमात्र-निराकृत-धूम्रविलोचन-धूम्रशते
समर-विशोषित-शोणितबीज-समुद्भवशोणित-बीज-लते |
शिव-शिव-शुम्भनिशुम्भ-महाहव-तर्पित-भूतपिशाच-पते
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 6 ‖

धनुरनुसङ्गरण-क्षण-सङ्ग-परिस्फुरदङ्ग-नटत्कटके
कनक-पिशङ्ग-पृषत्क-निषङ्ग-रसद्भट-शृङ्ग-हतावटुके |
कृत-चतुरङ्ग-बलक्षिति-रङ्ग-घटद्-बहुरङ्ग-रटद्-बटुके
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 7 ‖

अयि शरणागत-वैरिवधू-वरवीरवराभय-दायिकरे
त्रिभुवनमस्तक-शूल-विरोधि-शिरोधि-कृताऽमल-शूलकरे |
दुमि-दुमि-तामर-दुन्दुभि-नाद-महो-मुखरीकृत-दिङ्निकरे
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 8 ‖

सुरललना-ततथेयि-तथेयि-तथाभिनयोदर-नृत्य-रते
हासविलास-हुलास-मयिप्रण-तार्तजनेमित-प्रेमभरे |
धिमिकिट-धिक्कट-धिक्कट-धिमिध्वनि-घोरमृदङ्ग-निनादरते
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 9 ‖

जय-जय-जप्य-जये-जय-शब्द-परस्तुति-तत्पर-विश्वनुते
झणझण-झिञ्झिमि-झिङ्कृत-नूपुर-शिञ्जित-मोहितभूतपते |
नटित-नटार्ध-नटीनट-नायक-नाटकनाटित-नाट्यरते
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 10 ‖

अयि सुमनः सुमनः सुमनः सुमनः सुमनोहर कान्तियुते
श्रितरजनीरज-नीरज-नीरजनी-रजनीकर-वक्त्रवृते |
सुनयनविभ्रम-रभ्र-मर-भ्रमर-भ्रम-रभ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 11 ‖

महित-महाहव-मल्लमतल्लिक-मल्लित-रल्लक-मल्ल-रते
विरचितवल्लिक-पल्लिक-मल्लिक-झिल्लिक-भिल्लिक-वर्गवृते |
सित-कृतफुल्ल-समुल्लसिताऽरुण-तल्लज-पल्लव-सल्ललिते
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 12 ‖

अविरल-गण्डगलन्-मद-मेदुर-मत्त-मतङ्गजराज-पते
त्रिभुवन-भूषणभूत-कलानिधिरूप-पयोनिधिराजसुते |
अयि सुदतीजन-लालस-मानस-मोहन-मन्मधराज-सुते
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 13 ‖

कमलदलामल-कोमल-कान्ति-कलाकलिताऽमल-भालतले
सकल-विलासकला-निलयक्रम-केलिकलत्-कलहंसकुले |
अलिकुल-सङ्कुल-कुवलयमण्डल-मौलिमिलद्-वकुलालिकुले
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 14 ‖

कर-मुरली-रव-वीजित-कूजित-लज्जित-कोकिल-मञ्जुरुते
मिलित-मिलिन्द-मनोहर-गुञ्जित-रञ्जित-शैलनिकुञ्ज-गते |
निजगणभूत-महाशबरीगण-रङ्गण-सम्भृत-केलितते
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 15 ‖

कटितट-पीत-दुकूल-विचित्र-मयूख-तिरस्कृत-चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुर-मौलिमणिस्फुरद्-अंशुलसन्-नखसान्द्ररुचे |
जित-कनकाचलमौलि-मदोर्जित-निर्जरकुञ्जर-कुम्भ-कुचे
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 16 ‖

विजित-सहस्रकरैक-सहस्रकरैक-सहस्रकरैकनुते
कृत-सुरतारक-सङ्गर-तारक सङ्गर-तारकसूनु-सुते |
सुरथ-समाधि-समान-समाधि-समाधिसमाधि-सुजात-रते
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 17 ‖

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं न शिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् |
तव पदमेव परम्पद-मित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 18 ‖

कनकलसत्कल-सिन्धुजलैरनुषिञ्जति तॆ गुणरङ्गभुवं
भजति स किं नु शचीकुचकुम्भत-तटीपरि-रम्भ-सुखानुभवं |
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवाशि शिवं
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 19 ‖

तव विमलेऽन्दुकलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूत-पुरीन्दुमुखी-सुमुखीभिरसौ-विमुखी-क्रियते |
मम तु मतं शिवनाम-धने भवती-कृपया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 20 ‖

अयि मयि दीनदयालुतया करुणापरया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रमे |
यदुचितमत्र भवत्युररी कुरुता-दुरुतापमपा-कुरुते
जय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ‖ 21 ‖

Shri Mahishasura Mardini Stotram

Ayi Giri-Nandini Nandita-Medini Vishva-Vinodini Nandi-Nute
Giri-Vara-Vindhya-Shiro-[A]dhi-Nivaasini Vissnnu-Vilaasini Jissnnu-Nute |
Bhagavati He Shiti-Kannttha-Kuttumbini Bhuri-Kuttumbini Bhuri-Krte
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 1 ||

Sura-Vara-Varssinni Durdhara-Dharssinni Durmukha-Marssinni Harssa-Rate
Tribhuvana-Possinni Shangkara-Tossinni Kilbissa-Mossinni Ghossa-Rate
Danuja-Nirossinni Diti-Suta-Rossinni Durmada-Shossinni Sindhu-Sute
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 2 ||

Ayi Jagad[t]-Amba Mad-Amba Kadamba Vana-Priya-Vaasini Haasa-Rate
Shikhari Shiro-Manni Tungga-Himalaya Shrngga-Nija-[Aa]laya Madhya-Gate |
Madhu-Madhure Madhu-Kaittabha-Gan.jini Kaittabha-Bhan.jini Raasa-Rate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 3 ||

Ayi Shata-Khanndda Vikhannddita-Runndda Vitunnddita-Shunnda Gaja-[A]dhipate
Ripu-Gaja-Ganndda Vidaaranna-Canndda Paraakrama-Shunndda Mrga-[A]dhipate |
Nija-Bhuja-Danndda Nipaatita-Khanndda Vipaatita-Munndda Bhatta-[A]dhipate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 4 ||

Ayi Ranna-Durmada Shatru-Vadho[a-U]dita Durdhara-Nirjara Shakti-Bhrte
Catura-Vicaara Dhuriinna-Mahaashiva Duuta-Krta Pramatha-[A]dhipate |
Durita-Duriiha Duraashaya-Durmati Daanava-Duta Krtaanta-Mate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 5 ||

Ayi Sharannaagata Vairi-Vadhuvara Viiravara-[A]bhaya Daaya-Kare
Tri-Bhuvana-Mastaka Shula-Virodhi Shiro-[A]dhikrta-[A]mala Shula-Kare |
Dumi-Dumi-Taamara Dhundubhi-Naadam-Aho-Mukhariikrta Dingma-Kare
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 6 ||

Ayi Nija-Hungkrti Maatra-Niraakrta Dhumravilocana Dhumra-Shate
Samara-Vishossita Shonnita-Biija Samudbhava-Shonnita Biija-Late |
Shiva-Shiva-Shumbha Nishumbha-Mahaahava Tarpita-Bhuta Pishaaca-Rate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 7 ||

Dhanur-Anussangga Ranna-Kssanna-Sangga Parisphurad-Angga Nattat-Kattake
Kanaka-Pishangga Prssatka-Nissangga Rasad-Bhatta-Shrngga Hataa-Battuke |
Krta-Caturangga Bala-Kssiti-Rangga Ghattad-Bahu-Rangga Rattad-Battuke
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 8 ||

Sura-Lalanaa Tatatheyi Tatheyi Krta-Abhinayo-[U]dara Nrtya-Rate
Krta Kukuthah Kukutho Gaddadaadika-Taala Kutuuhala Gaana-Rate |
Dhudhukutta Dhukkutta Dhimdhimita Dhvani Dhiira Mrdamga Ninaada-Rate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 9 ||

Jaya Jaya Japya Jaye-Jaya-Shabda Para-Stuti Tat-Para-Vishva-Nute
Jhanna-Jhanna-Jhin.jhimi Jhingkrta Nuupura-Shin.jita-Mohita Bhuuta-Pate |
Nattita Nattaardha Nattii Natta Naayaka Naattita-Naattya Su-Gaana-Rate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 10 ||

Ayi Sumanah-Sumanah-Sumanah Sumanah-Sumanohara-Kaanti-Yute
Shrita-Rajanii Rajanii-Rajanii Rajanii-Rajanii Kara-Vaktra-Vrte |
Sunayana-Vi-Bhramara Bhramara-Bhramara Bhramara-Bhramara-[A]dhipate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 11 ||

Sahita-Mahaahava Mallama-Tallika Malli-Tarallaka Malla-Rate
Viracita-Vallika Pallika-Mallika Jhillika-Bhillika Varga-Vrte |
Shita-Krta-Phulla Samullasita-[A]runna Tallaja-Pallava Sal-Lalite
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 12 ||

Avirala-Ganndda Galan-Mada-Medura Matta-Matangga ja-Raaja-Pate
Tri-Bhuvana-Bhussanna Bhuuta-Kalaanidhi Ruupa-Payo-Nidhi Raaja-Sute |
Ayi Sudatii-Jana Laalasa-Maanasa Mohana Manmatha-Raaja-Sute
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 13 ||

Kamala-Dala-[A]mala Komala-Kaanti Kalaa-Kalita-[A]mala Bhaalalate
Sakala-Vilaasa Kalaa-Nilaya-Krama Keli-Calat-Kala Hamsa-Kule |
Alikula-Sangkula Kuvalaya-Mannddala Mouli-Milad-Bakula-Ali-Kule
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 14 ||

Kara-Muralii-Rava Viijita-Kuujita Lajjita-Kokila Man.ju-Mate
Milita-Pulinda Manohara-Gun.jita Ran.jita-Shaila Nikun.ja-Gate |
Nija-Ganna-Bhuuta Mahaa-Shabarii-Ganna Sad-Gunna-Sambhrta Keli-Tale
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 15 ||

Kattitatta-Piita Dukuula-Vicitra Mayukha-Tiraskrta Candra-Ruce
Prannata-Suraasura Mouli-Manni-Sphura d-Amshula-Sannakha Candra-Ruce
Jita-Kanaka-[A]cala Mouli-Mado[a-Uu]rjita Nirbhara-Kun.jara Kumbha-Kuce
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 16 ||

Vijita-Sahasra-Karaika Sahasra-Karaika Sahasra-Karaika-Nute
Krta-Sura-Taaraka Sanggara-Taaraka Sanggara-Taaraka Suunu-Sute |
Suratha-Samaadhi Samaana-Samaadhi Samaadhi-Samaadhi Sujaata-Rate |
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 17 ||

Pada-Kamalam Karunnaa-Nilaye Varivasyati Yo-[A]nudinam Su-Shive
Ayi Kamale Kamalaa-Nilaye Kamalaa-Nilayah Sa Katham Na Bhavet |
Tava Padam-Eva Param-Padam-Ity-Anushiilayato Mama Kim Na Shive
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 18 ||

Kanaka-Lasat-Kala-Sindhu-Jalair-Anussin.cati Te-Gunna-Rangga-Bhuvam
Bhajati Sa Kim Na Shacii-Kuca-Kumbha-Tattii-Parirambha-Sukha-[A]nubhavam |
Tava Carannam Sharannam Kara-Vaanni Nata-Amara-Vaanni Nivaasi Shivam
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 19 ||

Tava Vimale[a-I]ndu-Kulam Vadane[a-I]ndu-Malam Sakalam Nanu Kuula-Yate
Kimu Puruhuuta-Purii-Indu Mukhii Sumukhiibhir-Asou Vimukhii-Kriyate |
Mama Tu Matam Shiva-Naama-Dhane Bhavatii Krpayaa Kimuta Kriyate
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 20 ||

Ayi Mayi Diina Dayaalu-Tayaa Krpaya-Iva Tvayaa Bhavitavyam-Ume
Ayi Jagato Jananii Krpayaasi Yathaasi Tathanu-mita-Asira-Te |
Yad-Ucitam-Atra Bhavatyurarii-Kurutaa-Duru-Taapam-Apaakurute
Jaya Jaya He Mahissaasura-Mardini Ramya-Kapardini Shaila-Sute || 21 ||

ஶ்ரீ மஹிஷாஸுர மர்தி3நீ ஸ்தோத்ரம்

அயி கி3ரிநந்தி3நி நந்தி3தமேதி3நி விஶ்வ-விநோதி3நி நந்த3நுதே
கி3ரிவர விந்த்4ய-ஶிரோதி4-நிவாஸிநி விஷ்ணு-விலாஸிநி ஜிஷ்ணுநுதே |
43வதி ஹே ஶிதிகண்ட-2குடும்பி3ணி பூ4ரிகுடும்பி3ணி பூ4ரிக்ருதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 1 ‖

ஸுரவர-ஹர்ஷிணி து3ர்த4ர-த4ர்ஷிணி து3ர்முக-2மர்ஷிணி ஹர்ஷரதே
த்ரிபு4வந-போஷிணி ஶஂகர-தோஷிணி கல்மஷ-மோஷிணி கோ4ஷரதே |
3நுஜ-நிரோஷிணி தி3திஸுத-ரோஷிணி து3ர்மத-3ஶோஷிணி ஸிந்து4ஸுதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 2 ‖

அயி ஜக33ம்ப3 மத3ம்ப3 கத3ம்ப3வந-ப்ரியவாஸிநி ஹாஸரதே
ஶிக2ரி-ஶிரோமணி துங-ஹிமாலய-ஶ்ருங்க3நிஜாலய-மத்4யக3தே |
மது4மது4ரே மது4-கைதப-4கஂ3ஜிநி கைதப-4பஂ4ஜிநி ராஸரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 3 ‖

அயி ஶதக2ண்ட-3விக2ண்டி3த-ருண்ட-3விதுண்டி3த-ஶுண்ட-3கஜ3ாதி4பதே
ரிபு-கஜ3-க3ண்ட-3விதா3ரண-சண்ட3பராக்ரம-ஶௌண்ட-3ம்ருகா3தி4பதே |
நிஜ-பு4ஜத3ண்ட-3நிபாடித-சண்ட-3நிபாடித-முண்ட-34டாதி4பதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 4 ‖

அயி ரணது3ர்மத-3ஶத்ரு-வதோ4தி3த-து3ர்த4ர-நிர்ஜர-ஶக்தி-ப்4ருதே
சதுர-விசார-து4ரீண-மஹாஶய-தூ3த-க்ருத-ப்ரமதா2தி4பதே |
து3ரித-து3ரீஹ-து3ராஶய-து3ர்மதி-தா3நவ-தூ3த-க்ருதாந்தமதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 5 ‖

அயி நிஜ ஹுஂக்ருதிமாத்ர-நிராக்ருத-தூ4ம்ரவிலோசந-தூ4ம்ரஶதே
ஸமர-விஶோஷித-ஶோணிதபீ3ஜ-ஸமுத்34வஶோணித-பீ3ஜ-லதே |
ஶிவ-ஶிவ-ஶும்ப4நிஶும்ப-4மஹாஹவ-தர்பித-பூ4தபிஶாச-பதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 6 ‖

4நுரநுஸங்க3ரண-க்ஷண-ஸங்க-3பரிஸ்பு2ரத3ங்க-3நடத்கடகே
கநக-பிஶங்க-3ப்ருஷத்க-நிஷங்க-3ரஸத்34ட-ஶ்ருங்க-3ஹதாவடுகே |
க்ருத-சதுரங்க-33லக்ஷிதி-ரங்க-34டத்3-ப3ஹுரங்க-3ரடத்3-ப3டுகே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 7 ‖

அயி ஶரணாக3த-வைரிவதூ4-வரவீரவராப4ய-தா3யிகரே
த்ரிபு4வநமஸ்தக-ஶூல-விரோதி4-ஶிரோதி4-க்ருதாமல-ஶூலகரே |
து3மி-து3மி-தாமர-து3ந்து3பி4-நாத-3மஹோ-முக2ரீக்ருத-தி3ங்நிகரே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 8 ‖

ஸுரலலநா-தததே2யி-ததே2யி-ததா2பி4நயோத3ர-ந்ருத்ய-ரதே
ஹாஸவிலாஸ-ஹுலாஸ-மயிப்ரண-தார்தஜநேமித-ப்ரேமப4ரே |
தி4மிகிட-தி4க்கட-தி4க்கட-தி4மித்4வநி-கோ4ரம்ருத3ங்க-3நிநாத3ரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 9 ‖

ஜய-ஜய-ஜப்ய-ஜயே-ஜய-ஶப்3த-3பரஸ்துதி-தத்பர-விஶ்வநுதே
2ணஜ2ண-ஜி2ஞ்ஜி2மி-ஜி2ஂக்ருத-நூபுர-ஶிஂஜித-மோஹிதபூ4தபதே |
நடித-நடார்த-4நடீநட-நாயக-நாடகநாடித-நாட்யரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 1௦ ‖

அயி ஸுமநஃ ஸுமநஃ ஸுமநஃ ஸுமநஃ ஸுமநோஹர காந்தியுதே
ஶ்ரிதரஜநீரஜ-நீரஜ-நீரஜநீ-ரஜநீகர-வக்த்ரவ்ருதே |
ஸுநயநவிப்4ரம-ரப்4ர-மர-ப்4ரமர-ப்4ரம-ரப்4ரமராதி4பதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 11 ‖

மஹித-மஹாஹவ-மல்லமதல்லிக-மல்லித-ரல்லக-மல்ல-ரதே
விரசிதவல்லிக-பல்லிக-மல்லிக-ஜி2ல்லிக-பி4ல்லிக-வர்க3வ்ருதே |
ஸித-க்ருதபு2ல்ல-ஸமுல்லஸிதாருண-தல்லஜ-பல்லவ-ஸல்லலிதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 12 ‖

அவிரள-க3ண்ட3கள3ந்-மத-3மேது3ர-மத்த-மதங்கஜ3ராஜ-பதே
த்ரிபு4வந-பூ4ஷணபூ4த-களாநிதி4ரூப-பயோநிதி4ராஜஸுதே |
அயி ஸுத3தீஜந-லாலஸ-மாநஸ-மோஹந-மந்மத4ராஜ-ஸுதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 13 ‖

கமலதள3ாமல-கோமல-காந்தி-கலாகலிதாமல-பா4லதலே
ஸகல-விலாஸகளா-நிலயக்ரம-கேளிகலத்-கலஹம்ஸகுலே |
அலிகுல-ஸஂகுல-குவலயமண்ட3ல-மௌளிமிலத்3-வகுலாலிகுலே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 14 ‖

கர-முரளீ-ரவ-வீஜித-கூஜித-லஜ்ஜித-கோகில-மஂஜுருதே
மிலித-மிலிந்த-3மநோஹர-கு3ஂஜித-ரஂஜித-ஶைலநிகுஂஜ-க3தே |
நிஜக3ணபூ4த-மஹாஶப3ரீக3ண-ரங்க3ண-ஸம்ப்4ருத-கேளிததே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 15 ‖

கடிதட-பீத-து3கூல-விசித்ர-மயூக-2திரஸ்க்ருத-சந்த்3ரருசே
ப்ரணதஸுராஸுர-மௌளிமணிஸ்பு2ரத்3-அம்ஶுலஸந்-நக2ஸாந்த்3ரருசே |
ஜித-கநகாசலமௌளி-மதோ3ர்ஜித-நிர்ஜரகுஂஜர-கும்ப-4குசே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 16 ‖

விஜித-ஸஹஸ்ரகரைக-ஸஹஸ்ரகரைக-ஸஹஸ்ரகரைகநுதே
க்ருத-ஸுரதாரக-ஸங்க3ர-தாரக ஸங்க3ர-தாரகஸூநு-ஸுதே |
ஸுரத-2ஸமாதி4-ஸமாந-ஸமாதி4-ஸமாதி4ஸமாதி4-ஸுஜாத-ரதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 17 ‖

பத3கமலம் கருணாநிலயே வரிவஸ்யதி யோநுதி3நம் ந ஶிவே
அயி கமலே கமலாநிலயே கமலாநிலயஃ ஸ கத2ம் ந ப4வேத் |
தவ பத3மேவ பரம்பத-3மித்யநுஶீலயதோ மம கிம் ந ஶிவே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 18 ‖

கநகலஸத்கல-ஸிந்து4ஜலைரநுஷிஂஜதி தெ கு3ணரங்க3பு4வம்
பஜ4தி ஸ கிம் நு ஶசீகுசகும்ப4த-தடீபரி-ரம்ப-4ஸுகா2நுப4வம் |
தவ சரணம் ஶரணம் கரவாணி நதாமரவாணி நிவாஶி ஶிவம்
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 19 ‖

தவ விமலேந்து3கலம் வத3நேந்து3மலம் ஸகலம் நநு கூலயதே
கிமு புருஹூத-புரீந்து3முகீ2-ஸுமுகீ2பி4ரஸௌ-விமுகீ2-க்ரியதே |
மம து மதம் ஶிவநாம-த4நே ப4வதீ-க்ருபயா கிமுத க்ரியதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 2௦ ‖

அயி மயி தீ3நத3யாளுதயா கருணாபரயா ப4விதவ்யமுமே
அயி ஜக3தோ ஜநநீ க்ருபயாஸி யதா2ஸி ததா2நுமிதாஸி ரமே |
யது3சிதமத்ர ப4வத்யுரரீ குருதா-து3ருதாபமபா-குருதே
ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ‖ 21 ‖

ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ನಂದಿತಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ-ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ
ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ-ಶಿರೋಽಧಿ-ನಿವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು-ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ |
ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠ-ಕುಟುಂಬಿಣಿ ಭೂರಿಕುಟುಂಬಿಣಿ ಭೂರಿಕೃತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 1 ‖

ಸುರವರ-ಹರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಧರ-ಧರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಮುಖ-ಮರ್ಷಿಣಿ ಹರ್ಷರತೇ
ತ್ರಿಭುವನ-ಪೋಷಿಣಿ ಶಂಕರ-ತೋಷಿಣಿ ಕಲ್ಮಷ-ಮೋಷಿಣಿ ಘೋಷರತೇ |
ದನುಜ-ನಿರೋಷಿಣಿ ದಿತಿಸುತ-ರೋಷಿಣಿ ದುರ್ಮದ-ಶೋಷಿಣಿ ಸಿಂಧುಸುತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 2 ‖

ಅಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬವನ-ಪ್ರಿಯವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೇ
ಶಿಖರಿ-ಶಿರೋಮಣಿ ತುಙ-ಹಿಮಾಲಯ-ಶೃಂಗನಿಜಾಲಯ-ಮಧ್ಯಗತೇ |
ಮಧುಮಧುರೇ ಮಧು-ಕೈತಭ-ಗಂಜಿನಿ ಕೈತಭ-ಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 3 ‖

ಅಯಿ ಶತಖಂಡ-ವಿಖಂಡಿತ-ರುಂಡ-ವಿತುಂಡಿತ-ಶುಂಡ-ಗಜಾಧಿಪತೇ
ರಿಪು-ಗಜ-ಗಂಡ-ವಿದಾರಣ-ಚಂಡಪರಾಕ್ರಮ-ಶೌಂಡ-ಮೃಗಾಧಿಪತೇ |
ನಿಜ-ಭುಜದಂಡ-ನಿಪಾಟಿತ-ಚಂಡ-ನಿಪಾಟಿತ-ಮುಂಡ-ಭಟಾಧಿಪತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 4 ‖

ಅಯಿ ರಣದುರ್ಮದ-ಶತ್ರು-ವಧೋದಿತ-ದುರ್ಧರ-ನಿರ್ಜರ-ಶಕ್ತಿ-ಭೃತೇ
ಚತುರ-ವಿಚಾರ-ಧುರೀಣ-ಮಹಾಶಯ-ದೂತ-ಕೃತ-ಪ್ರಮಥಾಧಿಪತೇ |
ದುರಿತ-ದುರೀಹ-ದುರಾಶಯ-ದುರ್ಮತಿ-ದಾನವ-ದೂತ-ಕೃತಾಂತಮತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 5 ‖

ಅಯಿ ನಿಜ ಹುಂಕೃತಿಮಾತ್ರ-ನಿರಾಕೃತ-ಧೂಮ್ರವಿಲೋಚನ-ಧೂಮ್ರಶತೇ
ಸಮರ-ವಿಶೋಷಿತ-ಶೋಣಿತಬೀಜ-ಸಮುದ್ಭವಶೋಣಿತ-ಬೀಜ-ಲತೇ |
ಶಿವ-ಶಿವ-ಶುಂಭನಿಶುಂಭ-ಮಹಾಹವ-ತರ್ಪಿತ-ಭೂತಪಿಶಾಚ-ಪತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 6 ‖

ಧನುರನುಸಂಗರಣ-ಕ್ಷಣ-ಸಂಗ-ಪರಿಸ್ಫುರದಂಗ-ನಟತ್ಕಟಕೇ
ಕನಕ-ಪಿಶಂಗ-ಪೃಷತ್ಕ-ನಿಷಂಗ-ರಸದ್ಭಟ-ಶೃಂಗ-ಹತಾವಟುಕೇ |
ಕೃತ-ಚತುರಂಗ-ಬಲಕ್ಷಿತಿ-ರಂಗ-ಘಟದ್-ಬಹುರಂಗ-ರಟದ್-ಬಟುಕೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 7 ‖

ಅಯಿ ಶರಣಾಗತ-ವೈರಿವಧೂ-ವರವೀರವರಾಭಯ-ದಾಯಿಕರೇ
ತ್ರಿಭುವನಮಸ್ತಕ-ಶೂಲ-ವಿರೋಧಿ-ಶಿರೋಧಿ-ಕೃತಾಽಮಲ-ಶೂಲಕರೇ |
ದುಮಿ-ದುಮಿ-ತಾಮರ-ದುಂದುಭಿ-ನಾದ-ಮಹೋ-ಮುಖರೀಕೃತ-ದಿಙ್ನಿಕರೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 8 ‖

ಸುರಲಲನಾ-ತತಥೇಯಿ-ತಥೇಯಿ-ತಥಾಭಿನಯೋದರ-ನೃತ್ಯ-ರತೇ
ಹಾಸವಿಲಾಸ-ಹುಲಾಸ-ಮಯಿಪ್ರಣ-ತಾರ್ತಜನೇಮಿತ-ಪ್ರೇಮಭರೇ |
ಧಿಮಿಕಿಟ-ಧಿಕ್ಕಟ-ಧಿಕ್ಕಟ-ಧಿಮಿಧ್ವನಿ-ಘೋರಮೃದಂಗ-ನಿನಾದರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 9 ‖

ಜಯ-ಜಯ-ಜಪ್ಯ-ಜಯೇ-ಜಯ-ಶಬ್ದ-ಪರಸ್ತುತಿ-ತತ್ಪರ-ವಿಶ್ವನುತೇ
ಝಣಝಣ-ಝಿಂಝಿಮಿ-ಝಿಂಕೃತ-ನೂಪುರ-ಶಿಂಜಿತ-ಮೋಹಿತಭೂತಪತೇ |
ನಟಿತ-ನಟಾರ್ಧ-ನಟೀನಟ-ನಾಯಕ-ನಾಟಕನಾಟಿತ-ನಾಟ್ಯರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 10 ‖

ಅಯಿ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನೋಹರ ಕಾಂತಿಯುತೇ
ಶ್ರಿತರಜನೀರಜ-ನೀರಜ-ನೀರಜನೀ-ರಜನೀಕರ-ವಕ್ತ್ರವೃತೇ |
ಸುನಯನವಿಭ್ರಮ-ರಭ್ರ-ಮರ-ಭ್ರಮರ-ಭ್ರಮ-ರಭ್ರಮರಾಧಿಪತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 11 ‖

ಮಹಿತ-ಮಹಾಹವ-ಮಲ್ಲಮತಲ್ಲಿಕ-ಮಲ್ಲಿತ-ರಲ್ಲಕ-ಮಲ್ಲ-ರತೇ
ವಿರಚಿತವಲ್ಲಿಕ-ಪಲ್ಲಿಕ-ಮಲ್ಲಿಕ-ಝಿಲ್ಲಿಕ-ಭಿಲ್ಲಿಕ-ವರ್ಗವೃತೇ |
ಸಿತ-ಕೃತಫುಲ್ಲ-ಸಮುಲ್ಲಸಿತಾಽರುಣ-ತಲ್ಲಜ-ಪಲ್ಲವ-ಸಲ್ಲಲಿತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 12 ‖

ಅವಿರಳ-ಗಂಡಗಳನ್-ಮದ-ಮೇದುರ-ಮತ್ತ-ಮತಂಗಜರಾಜ-ಪತೇ
ತ್ರಿಭುವನ-ಭೂಷಣಭೂತ-ಕಳಾನಿಧಿರೂಪ-ಪಯೋನಿಧಿರಾಜಸುತೇ |
ಅಯಿ ಸುದತೀಜನ-ಲಾಲಸ-ಮಾನಸ-ಮೋಹನ-ಮನ್ಮಧರಾಜ-ಸುತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 13 ‖

ಕಮಲದಳಾಮಲ-ಕೋಮಲ-ಕಾಂತಿ-ಕಲಾಕಲಿತಾಽಮಲ-ಭಾಲತಲೇ
ಸಕಲ-ವಿಲಾಸಕಳಾ-ನಿಲಯಕ್ರಮ-ಕೇಳಿಕಲತ್-ಕಲಹಂಸಕುಲೇ |
ಅಲಿಕುಲ-ಸಂಕುಲ-ಕುವಲಯಮಂಡಲ-ಮೌಳಿಮಿಲದ್-ವಕುಲಾಲಿಕುಲೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 14 ‖

ಕರ-ಮುರಳೀ-ರವ-ವೀಜಿತ-ಕೂಜಿತ-ಲಜ್ಜಿತ-ಕೋಕಿಲ-ಮಂಜುರುತೇ
ಮಿಲಿತ-ಮಿಲಿಂದ-ಮನೋಹರ-ಗುಂಜಿತ-ರಂಜಿತ-ಶೈಲನಿಕುಂಜ-ಗತೇ |
ನಿಜಗಣಭೂತ-ಮಹಾಶಬರೀಗಣ-ರಂಗಣ-ಸಂಭೃತ-ಕೇಳಿತತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 15 ‖

ಕಟಿತಟ-ಪೀತ-ದುಕೂಲ-ವಿಚಿತ್ರ-ಮಯೂಖ-ತಿರಸ್ಕೃತ-ಚಂದ್ರರುಚೇ
ಪ್ರಣತಸುರಾಸುರ-ಮೌಳಿಮಣಿಸ್ಫುರದ್-ಅಂಶುಲಸನ್-ನಖಸಾಂದ್ರರುಚೇ |
ಜಿತ-ಕನಕಾಚಲಮೌಳಿ-ಮದೋರ್ಜಿತ-ನಿರ್ಜರಕುಂಜರ-ಕುಂಭ-ಕುಚೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 16 ‖

ವಿಜಿತ-ಸಹಸ್ರಕರೈಕ-ಸಹಸ್ರಕರೈಕ-ಸಹಸ್ರಕರೈಕನುತೇ
ಕೃತ-ಸುರತಾರಕ-ಸಂಗರ-ತಾರಕ ಸಂಗರ-ತಾರಕಸೂನು-ಸುತೇ |
ಸುರಥ-ಸಮಾಧಿ-ಸಮಾನ-ಸಮಾಧಿ-ಸಮಾಧಿಸಮಾಧಿ-ಸುಜಾತ-ರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 17 ‖

ಪದಕಮಲಂ ಕರುಣಾನಿಲಯೇ ವರಿವಸ್ಯತಿ ಯೋಽನುದಿನಂ ನ ಶಿವೇ
ಅಯಿ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾನಿಲಯೇ ಕಮಲಾನಿಲಯಃ ಸ ಕಥಂ ನ ಭವೇತ್ |
ತವ ಪದಮೇವ ಪರಂಪದ-ಮಿತ್ಯನುಶೀಲಯತೋ ಮಮ ಕಿಂ ನ ಶಿವೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 18 ‖

ಕನಕಲಸತ್ಕಲ-ಸಿಂಧುಜಲೈರನುಷಿಂಜತಿ ತೆ ಗುಣರಂಗಭುವಂ
ಭಜತಿ ಸ ಕಿಂ ನು ಶಚೀಕುಚಕುಂಭತ-ತಟೀಪರಿ-ರಂಭ-ಸುಖಾನುಭವಂ |
ತವ ಚರಣಂ ಶರಣಂ ಕರವಾಣಿ ನತಾಮರವಾಣಿ ನಿವಾಶಿ ಶಿವಂ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 19 ‖

ತವ ವಿಮಲೇಽಂದುಕಲಂ ವದನೇಂದುಮಲಂ ಸಕಲಂ ನನು ಕೂಲಯತೇ
ಕಿಮು ಪುರುಹೂತ-ಪುರೀಂದುಮುಖೀ-ಸುಮುಖೀಭಿರಸೌ-ವಿಮುಖೀ-ಕ್ರಿಯತೇ |
ಮಮ ತು ಮತಂ ಶಿವನಾಮ-ಧನೇ ಭವತೀ-ಕೃಪಯಾ ಕಿಮುತ ಕ್ರಿಯತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 20 ‖

ಅಯಿ ಮಯಿ ದೀನದಯಾಳುತಯಾ ಕರುಣಾಪರಯಾ ಭವಿತವ್ಯಮುಮೇ
ಅಯಿ ಜಗತೋ ಜನನೀ ಕೃಪಯಾಸಿ ಯಥಾಸಿ ತಥಾನುಮಿತಾಸಿ ರಮೇ |
ಯದುಚಿತಮತ್ರ ಭವತ್ಯುರರೀ ಕುರುತಾ-ದುರುತಾಪಮಪಾ-ಕುರುತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ‖ 21 ‖

శ్రీ మహిషాసుర మర్దినీ స్తోత్రమ్

అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వ-వినోదిని నందనుతే
గిరివర వింధ్య-శిరోఽధి-నివాసిని విష్ణు-విలాసిని జిష్ణునుతే |
భగవతి హే శితికంఠ-కుటుంబిణి భూరికుటుంబిణి భూరికృతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 1 ‖

సురవర-హర్షిణి దుర్ధర-ధర్షిణి దుర్ముఖ-మర్షిణి హర్షరతే
త్రిభువన-పోషిణి శంకర-తోషిణి కల్మష-మోషిణి ఘోషరతే |
దనుజ-నిరోషిణి దితిసుత-రోషిణి దుర్మద-శోషిణి సింధుసుతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 2 ‖

అయి జగదంబ మదంబ కదంబవన-ప్రియవాసిని హాసరతే
శిఖరి-శిరోమణి తుఙ-హిమాలయ-శృంగనిజాలయ-మధ్యగతే |
మధుమధురే మధు-కైతభ-గంజిని కైతభ-భంజిని రాసరతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 3 ‖

అయి శతఖండ-విఖండిత-రుండ-వితుండిత-శుండ-గజాధిపతే
రిపు-గజ-గండ-విదారణ-చండపరాక్రమ-శౌండ-మృగాధిపతే |
నిజ-భుజదండ-నిపాటిత-చండ-నిపాటిత-ముండ-భటాధిపతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 4 ‖

అయి రణదుర్మద-శత్రు-వధోదిత-దుర్ధర-నిర్జర-శక్తి-భృతే
చతుర-విచార-ధురీణ-మహాశయ-దూత-కృత-ప్రమథాధిపతే |
దురిత-దురీహ-దురాశయ-దుర్మతి-దానవ-దూత-కృతాంతమతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 5 ‖

అయి నిజ హుంకృతిమాత్ర-నిరాకృత-ధూమ్రవిలోచన-ధూమ్రశతే
సమర-విశోషిత-శోణితబీజ-సముద్భవశోణిత-బీజ-లతే |
శివ-శివ-శుంభనిశుంభ-మహాహవ-తర్పిత-భూతపిశాచ-పతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 6 ‖

ధనురనుసంగరణ-క్షణ-సంగ-పరిస్ఫురదంగ-నటత్కటకే
కనక-పిశంగ-పృషత్క-నిషంగ-రసద్భట-శృంగ-హతావటుకే |
కృత-చతురంగ-బలక్షితి-రంగ-ఘటద్-బహురంగ-రటద్-బటుకే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 7 ‖

అయి శరణాగత-వైరివధూ-వరవీరవరాభయ-దాయికరే
త్రిభువనమస్తక-శూల-విరోధి-శిరోధి-కృతాఽమల-శూలకరే |
దుమి-దుమి-తామర-దుందుభి-నాద-మహో-ముఖరీకృత-దిఙ్నికరే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 8 ‖

సురలలనా-తతథేయి-తథేయి-తథాభినయోదర-నృత్య-రతే
హాసవిలాస-హులాస-మయిప్రణ-తార్తజనేమిత-ప్రేమభరే |
ధిమికిట-ధిక్కట-ధిక్కట-ధిమిధ్వని-ఘోరమృదంగ-నినాదరతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 9 ‖

జయ-జయ-జప్య-జయే-జయ-శబ్ద-పరస్తుతి-తత్పర-విశ్వనుతే
ఝణఝణ-ఝింఝిమి-ఝింకృత-నూపుర-శింజిత-మోహితభూతపతే |
నటిత-నటార్ధ-నటీనట-నాయక-నాటకనాటిత-నాట్యరతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 10 ‖

అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహర కాంతియుతే
శ్రితరజనీరజ-నీరజ-నీరజనీ-రజనీకర-వక్త్రవృతే |
సునయనవిభ్రమ-రభ్ర-మర-భ్రమర-భ్రమ-రభ్రమరాధిపతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 11 ‖

మహిత-మహాహవ-మల్లమతల్లిక-మల్లిత-రల్లక-మల్ల-రతే
విరచితవల్లిక-పల్లిక-మల్లిక-ఝిల్లిక-భిల్లిక-వర్గవృతే |
సిత-కృతఫుల్ల-సముల్లసితాఽరుణ-తల్లజ-పల్లవ-సల్లలితే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 12 ‖

అవిరళ-గండగళన్-మద-మేదుర-మత్త-మతంగజరాజ-పతే
త్రిభువన-భూషణభూత-కళానిధిరూప-పయోనిధిరాజసుతే |
అయి సుదతీజన-లాలస-మానస-మోహన-మన్మధరాజ-సుతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 13 ‖

కమలదళామల-కోమల-కాంతి-కలాకలితాఽమల-భాలతలే
సకల-విలాసకళా-నిలయక్రమ-కేళికలత్-కలహంసకులే |
అలికుల-సంకుల-కువలయమండల-మౌళిమిలద్-వకులాలికులే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 14 ‖

కర-మురళీ-రవ-వీజిత-కూజిత-లజ్జిత-కోకిల-మంజురుతే
మిలిత-మిలింద-మనోహర-గుంజిత-రంజిత-శైలనికుంజ-గతే |
నిజగణభూత-మహాశబరీగణ-రంగణ-సంభృత-కేళితతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 15 ‖

కటితట-పీత-దుకూల-విచిత్ర-మయూఖ-తిరస్కృత-చంద్రరుచే
ప్రణతసురాసుర-మౌళిమణిస్ఫురద్-అంశులసన్-నఖసాంద్రరుచే |
జిత-కనకాచలమౌళి-మదోర్జిత-నిర్జరకుంజర-కుంభ-కుచే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 16 ‖

విజిత-సహస్రకరైక-సహస్రకరైక-సహస్రకరైకనుతే
కృత-సురతారక-సంగర-తారక సంగర-తారకసూను-సుతే |
సురథ-సమాధి-సమాన-సమాధి-సమాధిసమాధి-సుజాత-రతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 17 ‖

పదకమలం కరుణానిలయే వరివస్యతి యోఽనుదినం న శివే
అయి కమలే కమలానిలయే కమలానిలయః స కథం న భవేత్ |
తవ పదమేవ పరంపద-మిత్యనుశీలయతో మమ కిం న శివే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 18 ‖

కనకలసత్కల-సింధుజలైరనుషింజతి తె గుణరంగభువం
భజతి స కిం ను శచీకుచకుంభత-తటీపరి-రంభ-సుఖానుభవం |
తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామరవాణి నివాశి శివం
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 19 ‖

తవ విమలేఽందుకలం వదనేందుమలం సకలం నను కూలయతే
కిము పురుహూత-పురీందుముఖీ-సుముఖీభిరసౌ-విముఖీ-క్రియతే |
మమ తు మతం శివనామ-ధనే భవతీ-కృపయా కిముత క్రియతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 20 ‖

అయి మయి దీనదయాళుతయా కరుణాపరయా భవితవ్యముమే
అయి జగతో జననీ కృపయాసి యథాసి తథానుమితాసి రమే |
యదుచితమత్ర భవత్యురరీ కురుతా-దురుతాపమపా-కురుతే
జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 21 ‖

ശ്രീ മഹിഷാസുര മര്ദിനീ സ്തോത്രമ്

അയി ഗിരിനംദിനി നംദിതമേദിനി വിശ്വ-വിനോദിനി നംദനുതേ
ഗിരിവര വിംധ്യ-ശിരോഽധി-നിവാസിനി വിഷ്ണു-വിലാസിനി ജിഷ്ണുനുതേ |
ഭഗവതി ഹേ ശിതികംഠ-കുടുംബിണി ഭൂരികുടുംബിണി ഭൂരികൃതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 1 ‖

സുരവര-ഹര്ഷിണി ദുര്ധര-ധര്ഷിണി ദുര്മുഖ-മര്ഷിണി ഹര്ഷരതേ
ത്രിഭുവന-പോഷിണി ശംകര-തോഷിണി കല്മഷ-മോഷിണി ഘോഷരതേ |
ദനുജ-നിരോഷിണി ദിതിസുത-രോഷിണി ദുര്മദ-ശോഷിണി സിംധുസുതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 2 ‖

അയി ജഗദംബ മദംബ കദംബവന-പ്രിയവാസിനി ഹാസരതേ
ശിഖരി-ശിരോമണി തുങ-ഹിമാലയ-ശൃംഗനിജാലയ-മധ്യഗതേ |
മധുമധുരേ മധു-കൈതഭ-ഗംജിനി കൈതഭ-ഭംജിനി രാസരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 3 ‖

അയി ശതഖംഡ-വിഖംഡിത-രുംഡ-വിതുംഡിത-ശുംഡ-ഗജാധിപതേ
രിപു-ഗജ-ഗംഡ-വിദാരണ-ചംഡപരാക്രമ-ശൌംഡ-മൃഗാധിപതേ |
നിജ-ഭുജദംഡ-നിപാടിത-ചംഡ-നിപാടിത-മുംഡ-ഭടാധിപതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 4 ‖

അയി രണദുര്മദ-ശത്രു-വധോദിത-ദുര്ധര-നിര്ജര-ശക്തി-ഭൃതേ
ചതുര-വിചാര-ധുരീണ-മഹാശയ-ദൂത-കൃത-പ്രമഥാധിപതേ |
ദുരിത-ദുരീഹ-ദുരാശയ-ദുര്മതി-ദാനവ-ദൂത-കൃതാംതമതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 5 ‖

അയി നിജ ഹുംകൃതിമാത്ര-നിരാകൃത-ധൂമ്രവിലോചന-ധൂമ്രശതേ
സമര-വിശോഷിത-ശോണിതബീജ-സമുദ്ഭവശോണിത-ബീജ-ലതേ |
ശിവ-ശിവ-ശുംഭനിശുംഭ-മഹാഹവ-തര്പിത-ഭൂതപിശാച-പതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 6 ‖

ധനുരനുസംഗരണ-ക്ഷണ-സംഗ-പരിസ്ഫുരദംഗ-നടത്കടകേ
കനക-പിശംഗ-പൃഷത്ക-നിഷംഗ-രസദ്ഭട-ശൃംഗ-ഹതാവടുകേ |
കൃത-ചതുരംഗ-ബലക്ഷിതി-രംഗ-ഘടദ്-ബഹുരംഗ-രടദ്-ബടുകേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 7 ‖

അയി ശരണാഗത-വൈരിവധൂ-വരവീരവരാഭയ-ദായികരേ
ത്രിഭുവനമസ്തക-ശൂല-വിരോധി-ശിരോധി-കൃതാഽമല-ശൂലകരേ |
ദുമി-ദുമി-താമര-ദുംദുഭി-നാദ-മഹോ-മുഖരീകൃത-ദിങ്നികരേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 8 ‖

സുരലലനാ-തതഥേയി-തഥേയി-തഥാഭിനയോദര-നൃത്യ-രതേ
ഹാസവിലാസ-ഹുലാസ-മയിപ്രണ-താര്തജനേമിത-പ്രേമഭരേ |
ധിമികിട-ധിക്കട-ധിക്കട-ധിമിധ്വനി-ഘോരമൃദംഗ-നിനാദരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 9 ‖

ജയ-ജയ-ജപ്യ-ജയേ-ജയ-ശബ്ദ-പരസ്തുതി-തത്പര-വിശ്വനുതേ
ഝണഝണ-ഝിംഝിമി-ഝിംകൃത-നൂപുര-ശിംജിത-മോഹിതഭൂതപതേ |
നടിത-നടാര്ധ-നടീനട-നായക-നാടകനാടിത-നാട്യരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 10 ‖

അയി സുമനഃ സുമനഃ സുമനഃ സുമനഃ സുമനോഹര കാംതിയുതേ
ശ്രിതരജനീരജ-നീരജ-നീരജനീ-രജനീകര-വക്ത്രവൃതേ |
സുനയനവിഭ്രമ-രഭ്ര-മര-ഭ്രമര-ഭ്രമ-രഭ്രമരാധിപതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 11 ‖

മഹിത-മഹാഹവ-മല്ലമതല്ലിക-മല്ലിത-രല്ലക-മല്ല-രതേ
വിരചിതവല്ലിക-പല്ലിക-മല്ലിക-ഝില്ലിക-ഭില്ലിക-വര്ഗവൃതേ |
സിത-കൃതഫുല്ല-സമുല്ലസിതാഽരുണ-തല്ലജ-പല്ലവ-സല്ലലിതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 12 ‖

അവിരള-ഗംഡഗളന്-മദ-മേദുര-മത്ത-മതംഗജരാജ-പതേ
ത്രിഭുവന-ഭൂഷണഭൂത-കളാനിധിരൂപ-പയോനിധിരാജസുതേ |
അയി സുദതീജന-ലാലസ-മാനസ-മോഹന-മന്മധരാജ-സുതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 13 ‖

കമലദളാമല-കോമല-കാംതി-കലാകലിതാഽമല-ഭാലതലേ
സകല-വിലാസകളാ-നിലയക്രമ-കേളികലത്-കലഹംസകുലേ |
അലികുല-സംകുല-കുവലയമംഡല-മൌളിമിലദ്-വകുലാലികുലേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 14 ‖

കര-മുരളീ-രവ-വീജിത-കൂജിത-ലജ്ജിത-കോകില-മംജുരുതേ
മിലിത-മിലിംദ-മനോഹര-ഗുംജിത-രംജിത-ശൈലനികുംജ-ഗതേ |
നിജഗണഭൂത-മഹാശബരീഗണ-രംഗണ-സംഭൃത-കേളിതതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 15 ‖

കടിതട-പീത-ദുകൂല-വിചിത്ര-മയൂഖ-തിരസ്കൃത-ചംദ്രരുചേ
പ്രണതസുരാസുര-മൌളിമണിസ്ഫുരദ്-അംശുലസന്-നഖസാംദ്രരുചേ |
ജിത-കനകാചലമൌളി-മദോര്ജിത-നിര്ജരകുംജര-കുംഭ-കുചേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 16 ‖

വിജിത-സഹസ്രകരൈക-സഹസ്രകരൈക-സഹസ്രകരൈകനുതേ
കൃത-സുരതാരക-സംഗര-താരക സംഗര-താരകസൂനു-സുതേ |
സുരഥ-സമാധി-സമാന-സമാധി-സമാധിസമാധി-സുജാത-രതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 17 ‖

പദകമലം കരുണാനിലയേ വരിവസ്യതി യോഽനുദിനം ന ശിവേ
അയി കമലേ കമലാനിലയേ കമലാനിലയഃ സ കഥം ന ഭവേത് |
തവ പദമേവ പരംപദ-മിത്യനുശീലയതോ മമ കിം ന ശിവേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 18 ‖

കനകലസത്കല-സിംധുജലൈരനുഷിംജതി തെ ഗുണരംഗഭുവം
ഭജതി സ കിം നു ശചീകുചകുംഭത-തടീപരി-രംഭ-സുഖാനുഭവം |
തവ ചരണം ശരണം കരവാണി നതാമരവാണി നിവാശി ശിവം
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 19 ‖

തവ വിമലേഽംദുകലം വദനേംദുമലം സകലം നനു കൂലയതേ
കിമു പുരുഹൂത-പുരീംദുമുഖീ-സുമുഖീഭിരസൌ-വിമുഖീ-ക്രിയതേ |
മമ തു മതം ശിവനാമ-ധനേ ഭവതീ-കൃപയാ കിമുത ക്രിയതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 20 ‖

അയി മയി ദീനദയാളുതയാ കരുണാപരയാ ഭവിതവ്യമുമേ
അയി ജഗതോ ജനനീ കൃപയാസി യഥാസി തഥാനുമിതാസി രമേ |
യദുചിതമത്ര ഭവത്യുരരീ കുരുതാ-ദുരുതാപമപാ-കുരുതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 21 ‖

 

History  

Based on Devi mahatmyam Mahishasura Mardini Stotram is a hymn in which Devi takes the forms of Durga in Chandika Form to kill the demon Mahisha. This stotra is said to have been composed or been dedicated to Ramakrishna Kavi as well as Sri Adi Shankaracharya both.

Detailed Story of Mahisasura is available in Durga Saptashati in chapter 2,3 and 4 and also can be found in Devi Mahatamaya or Devi Bhagwati puraan. Mahisahasura Mardini is the stotra of Maa Durga Narrated in Chandi path in Durga Sapatashati.

This stotra is named Mahishasura Mardini as Maa Durga has defeated demon Mahisasura while taking chandi form. Maa Durga is the primitive source of all power as she is Shakti avtaar; she is residing with much qualities and powers and known by various names.

Belief

-Maa Durga is an Adi Shakti who conquers all the fears inside any soul, who kills anger, grudge , rage and ego to be driven away all the negativity reside in mind, body and soul. To get Blessings of Maa Durga one need to surrender toward her totally, then she will able to purify the devotee in her own way. To gain the powers of Maa Durga to win in any battle or conquer any fear or challenge, reciting Mahishasura Mardini regularly with much devotion is a blessing. Devi Maa will help you to win the Battle and gives victory in all your Work. Reciting Mahishasura Mardini will overwhelm all sorrows from your Life. You will be blessed by Powers of Maa Durga as she defeats demon Mahisasura. You can read Mahishasura Mardini also at your home. This stotram has a vital role with Navaratri festival when devotees worship Maa durga in 9 forms of Durga , as it contains the key message of Sri Chandi Path.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Start typing and press Enter to search