Sri Surya Ashtakam

ॐ ।। श्री सूर्य अष्टकम ।। ॐ

 

आदिदेवं नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर । दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तुते ॥ १॥

सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजम् । श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ २॥

लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहम् । महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ ३॥

त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्माविष्णुमहेश्वरम् । महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ ४॥

बृंहितं तेजःपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च । प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ ५॥

बन्धूकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् । एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ ६॥

तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजःप्रदीपनम् । महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ ७॥

तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदम् । महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ ८॥

सूर्याष्टकं पठेन्नित्यं ग्रहपीडाप्रणाशनम् । अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान्भवेत् ॥ ९॥

आमिशं मधुपानं च यः करोति रवेर्दिने । सप्तजन्म भवेद्रोगी प्रतिजन्म दरिद्रता ॥ १०॥

स्त्रीतैलमधुमांसानि यस्त्यजेत्तु रवेर्दिने । न व्याधिः शोकदारिद्र्यं सूर्यलोकं स गच्छति ॥ ११॥

इति श्री सूर्याष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Sri Surya Ashtakam

vasudeva sutaṃ devaṃ kaṃsa chāṇūra mardanam |
devakī paramānandaṃ kṛśhṇaṃ vande jagadgurum ||

atasī puśhpa saṅkāśaṃ hāra nūpura śobhitam |
ratna kaṅkaṇa keyūraṃ kṛśhṇaṃ vande jagadgurum ||

kuṭilālaka saṃyuktaṃ pūrṇachandra nibhānanam |
vilasat kuṇḍaladharaṃ kṛśhṇaṃ vande jagadguram ||

mandāra gandha saṃyuktaṃ chāruhāsaṃ chaturbhujam |
barhi piñChāva chūḍāṅgaṃ kṛśhṇaṃ vande jagadgurum ||

utphulla padmapatrākśhaṃ nīla jīmūta sannibham |
yādavānāṃ śiroratnaṃ kṛśhṇaṃ vande jagadgurum ||

rukmiṇī keḻi saṃyuktaṃ pītāmbara suśobhitam |
avāpta tulasī gandhaṃ kṛśhṇaṃ vande jagadgurum ||

gopikānāṃ kuchadvanda kuṅkumāṅkita vakśhasam |
śrīniketaṃ maheśhvāsaṃ kṛśhṇaṃ vande jagadgurum ||

śrīvatsāṅkaṃ mahoraskaṃ vanamālā virājitam |
śaṅkhachakra dharaṃ devaṃ kṛśhṇaṃ vande jagadgurum ||

kṛśhṇāśhṭaka midaṃ puṇyaṃ prātarutthāya yaḥ paṭhet |
koṭijanma kṛtaṃ pāpaṃ smaraṇena vinaśyati ||Surya

ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್

ಆದಿದೇವಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಸೀದ ಮಮ ಭಾಸ್ಕರ । ದಿವಾಕರ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಭಾಕರ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥ 1॥

ಸಪ್ತಾಶ್ವರಥಮಾರೂಢಂ ಪ್ರಚಂಡಂ ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಮ್ । ಶ್ವೇತಪದ್ಮಧರಂ ದೇವಂ ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2॥

ಲೋಹಿತಂ ರಥಮಾರೂಢಂ ಸರ್ವಲೋಕಪಿತಾಮಹಮ್ । ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ದೇವಂ ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 3॥

ತ್ರೈಗುಣ್ಯಂ ಚ ಮಹಾಶೂರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಮ್ । ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ದೇವಂ ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 4॥

ಬೃಂಹಿತಂ ತೇಜಃಪುಂಜಂ ಚ ವಾಯುಮಾಕಾಶಮೇವ ಚ । ಪ್ರಭುಂ ಚ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 5॥

ಬನ್ಧೂಕಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರಕುಂಡಲಭೂಷಿತಮ್ । ಏಕಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 6॥

ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಜಗತ್ಕರ್ತಾರಂ ಮಹಾತೇಜಃಪ್ರದೀಪನಮ್ । ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ದೇವಂ ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 7॥

ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಜಗತಾಂ ನಾಥಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಮೋಕ್ಷದಮ್ । ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ದೇವಂ ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 8॥

ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಗ್ರಹಪೀಡಾಪ್ರಣಾಶನಮ್ । ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ದರಿದ್ರೋ ಧನವಾನ್ಭವೇತ್ ॥ 9॥

ಆಮಿಶಂ ಮಧುಪಾನಂ ಚ ಯಃ ಕರೋತಿ ರವೇರ್ದಿನೇ । ಸಪ್ತಜನ್ಮ ಭವೇದ್ರೋಗೀ ಪ್ರತಿಜನ್ಮ ದರಿದ್ರತಾ ॥ 10॥

ಸ್ತ್ರೀತೈಲಮಧುಮಾಂಸಾನಿ ಯಸ್ತ್ಯಜೇತ್ತು ರವೇರ್ದಿನೇ । ನ ವ್ಯಾಧಿಃ ಶೋಕದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಸೂರ್ಯಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ ॥ 11॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

సూర్యాష్టకమ్

ఆదిదేవం నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర । దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోఽస్తుతే ॥ ౧॥

సప్తాశ్వరథమారూఢం ప్రచణ్డం కశ్యపాత్మజమ్ । శ్వేతపద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౨॥

లోహితం రథమారూఢం సర్వలోకపితామహమ్ । మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౩॥

త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మావిష్ణుమహేశ్వరమ్ । మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౪॥

బృంహితం తేజఃపుఞ్జం చ వాయుమాకాశమేవ చ । ప్రభుం చ సర్వలోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౫॥

బన్ధూకపుష్పసఙ్కాశం హారకుణ్డలభూషితమ్ । ఏకచక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౬॥

తం సూర్యం జగత్కర్తారం మహాతేజఃప్రదీపనమ్ । మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౭॥

తం సూర్యం జగతాం నాథం జ్ఞానవిజ్ఞానమోక్షదమ్ । మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౮॥

సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడాప్రణాశనమ్ । అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్భవేత్ ॥ ౯॥

ఆమిశం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్దినే । సప్తజన్మ భవేద్రోగీ ప్రతిజన్మ దరిద్రతా ॥ ౧౦॥

స్త్రీతైలమధుమాంసాని యస్త్యజేత్తు రవేర్దినే । న వ్యాధిః శోకదారిద్ర్యం సూర్యలోకం స గచ్ఛతి ॥ ౧౧॥

ఇతి శ్రీ సూర్యాష్టకస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

ஸூர்யாஷ்டகம்

ஆதி³தே³வம் நமஸ்துப்⁴யம் ப்ரஸீத³ மம பா⁴ஸ்கர । தி³வாகர நமஸ்துப்⁴யம் ப்ரபா⁴கர நமோঽஸ்துதே ॥ 1॥

ஸப்தாஶ்வரத²மாரூட⁴ம் ப்ரசண்ட³ம் கஶ்யபாத்மஜம் । ஶ்வேதபத்³மத⁴ரம் தே³வம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 2॥

லோஹிதம் ரத²மாரூட⁴ம் ஸர்வலோகபிதாமஹம் । மஹாபாபஹரம் தே³வம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 3॥

த்ரைகு³ண்யம் ச மஹாஶூரம் ப்³ரஹ்மாவிஷ்ணுமஹேஶ்வரம் । மஹாபாபஹரம் தே³வம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 4॥

ப்³ருʼம்ஹிதம் தேஜ:புஞ்ஜம் ச வாயுமாகாஶமேவ ச । ப்ரபு⁴ம் ச ஸர்வலோகாநாம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 5॥

ப³ந்தூ⁴கபுஷ்பஸங்காஶம் ஹாரகுண்ட³லபூ⁴ஷிதம் । ஏகசக்ரத⁴ரம் தே³வம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 6॥

தம் ஸூர்யம் ஜக³த்கர்தாரம் மஹாதேஜ:ப்ரதீ³பநம் । மஹாபாபஹரம் தே³வம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 7॥

தம் ஸூர்யம் ஜக³தாம் நாத²ம் ஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநமோக்ஷத³ம் । மஹாபாபஹரம் தே³வம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 8॥

ஸூர்யாஷ்டகம் படே²ந்நித்யம் க்³ரஹபீடா³ப்ரணாஶநம் । அபுத்ரோ லப⁴தே புத்ரம் த³ரித்³ரோ த⁴நவாந்ப⁴வேத் ॥ 9॥

ஆமிஶம் மது⁴பாநம் ச ய: கரோதி ரவேர்தி³நே । ஸப்தஜந்ம ப⁴வேத்³ரோகீ³ ப்ரதிஜந்ம த³ரித்³ரதா ॥ 10॥

ஸ்த்ரீதைலமது⁴மாம்ஸாநி யஸ்த்யஜேத்து ரவேர்தி³நே । ந வ்யாதி:⁴ ஶோகதா³ரித்³ர்யம் ஸூர்யலோகம் ஸ க³ச்ச²தி ॥ 11॥

இதி ஶ்ரீ ஸூர்யாஷ்டகஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

സൂര്യാഷ്ടകം

ആദിദേവം നമസ്തുഭ്യം പ്രസീദ മമ ഭാസ്കര । ദിവാകര നമസ്തുഭ്യം പ്രഭാകര നമോഽസ്തുതേ ॥ 1॥

സപ്താശ്വരഥമാരൂഢം പ്രചണ്ഡം കശ്യപാത്മജം । ശ്വേതപദ്മധരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാംയഹം ॥ 2॥

ലോഹിതം രഥമാരൂഢം സര്‍വലോകപിതാമഹം । മഹാപാപഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാംയഹം ॥ 3॥

ത്രൈഗുണ്യം ച മഹാശൂരം ബ്രഹ്മാവിഷ്ണുമഹേശ്വരം । മഹാപാപഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാംയഹം ॥ 4॥

ബൃംഹിതം തേജഃപുഞ്ജം ച വായുമാകാശമേവ ച । പ്രഭും ച സര്‍വലോകാനാം തം സൂര്യം പ്രണമാംയഹം ॥ 5॥

ബന്ധൂകപുഷ്പസങ്കാശം ഹാരകുണ്ഡലഭൂഷിതം । ഏകചക്രധരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാംയഹം ॥ 6॥

തം സൂര്യം ജഗത്കര്‍താരം മഹാതേജഃപ്രദീപനം । മഹാപാപഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാംയഹം ॥ 7॥

തം സൂര്യം ജഗതാം നാഥം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനമോക്ഷദം । മഹാപാപഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാംയഹം ॥ 8॥

സൂര്യാഷ്ടകം പഠേന്നിത്യം ഗ്രഹപീഡാപ്രണാശനം । അപുത്രോ ലഭതേ പുത്രം ദരിദ്രോ ധനവാന്‍ഭവേത് ॥ 9॥

ആമിശം മധുപാനം ച യഃ കരോതി രവേര്‍ദിനേ । സപ്തജന്‍മ ഭവേദ്രോഗീ പ്രതിജന്‍മ ദരിദ്രതാ ॥ 10॥

സ്ത്രീതൈലമധുമാംസാനി യസ്ത്യജേത്തു രവേര്‍ദിനേ । ന വ്യാധിഃ ശോകദാരിദ്ര്യം സൂര്യലോകം സ ഗച്ഛതി ॥ 11॥

ഇതി ശ്രീ സൂര്യാഷ്ടകസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

 

History  

Suryashtakam is found in Samba Puran and is recited in veneration of Lord Surya.

Belief

Surya Ashtakam is recited to invoke blessings of good health and a happy and long life.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Start typing and press Enter to search